Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.

Statut

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „SŁODZIAKI”

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści „żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Niepubliczny „SŁODZIAKI”i stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą „ART Łukasz Szadorski”.

2. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45 poz.235)

3. Żłobek został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 197/Z/2014.

4. Żłobek powstał przy udziale funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna; Działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Instytucją pośredniczącą było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

5. Organem prowadzącym żłobek jest jednoosobowe przedsiębiorstwo: „ART Łukasz Szadorski”, NIP 8652227610.

6. Siedziba żłobka znajduje się w Warszawie przy ul. Puszczy Solskiej 5.

7. Żłobek używa pieczęci o treści:
Żłobek Niepubliczny „SŁODZIAKI”
ul. Puszczy Solskiej 5
Nr w rejestrze żłobków:

§ 2
Organy żłobka


1. Organami żłobka są:
1) Organ prowadzący
2) Dyrektor

§ 3
Podstawa prawna dla funkcjonowania żłobka


1. Żłobek działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr

§ 4
Cele i zadania żłobka


1. Personel Żłobka w swoim działaniu respektuje fakt, iż dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
a) akceptacji takim jakimi są,
b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze
c) poszanowania godności i własności osobistej,
d) indywidualnego tempa i toku rozwoju,
e) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
g) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
h) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

2. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:
1) troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci poprzez zapewnienie im opieki, zdrowego żywienia, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz zapewnienie wczesnej edukacji w postaci zajęć ogólnorozwojowych doskonalących myślenie, mowę i wiedzę dziecka o otaczającym świecie
2) wspomaga indywidualny rozwój oraz wzrastanie dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
3) uczy samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności, tworzy warunki do doświadczenia sukcesu i wzmocnienia wiary we własne siły
4) rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej
5) kształtuje prawidłowe postawy społeczne przez naukę współdziałania z zespołem rówieśników, budzi i rozwija uczucia empatii, przywiązania i życzliwości oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
6) zapewnia dzieciom profilaktykę i pomoc psychologiczno –pedagogiczną oraz logopedyczną, jak również psychologiczne wsparcie dla całej rodziny
7) współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, udzielanie rzetelnej informacji o jego postępach i trudnościach, wspólne uzgadnianie kierunków i zakresu zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku

3. Do realizacji celów statutowych Żłobka placówka posiada:
1) salę edukacyjną z wydzieloną jadalnią
2) salę do odpoczynku dla dzieci poniżej 1 r.ż.
5) pomieszczenie administracyjne -biuro
6) pomieszczenie gospodarcze

§ 5
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka


1) Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie Karty informacyjnej o dziecku i
złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie uiszczenie opłaty wpisowej i stosownego czesnego.
2) Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie Umowy o świadczenie usług (dalej „umowa”) zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem żłobka.
3) Umowa stanowi podstawowy dokument regulujący stosunek pomiędzy Żłobkiem, a opiekunem prawnym dziecka. Niniejszy Statut stosuje się odpowiednio w kwestiach nieuregulowanych w Umowie.
4) Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
5) Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.
6) Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę zwalniania się miejsc.

2. W okresie trwania projektu i współfinansowania żłobka z funduszy Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, tj. do końca stycznia 2015r., dodatkowe zasady rekrutacji wynikają z założeń i wymagań konkursu:
1) Do żłobka przyjmowane są dzieci uczestników projektu, którzy przystępują do niego po spełnieniu podstawowego kryterium, jakim jest przebywanie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym albo bez zatrudnienia w momencie zapisu dziecka do żłobka, a następnie podjęcie pracy w ciągu sześciu miesięcy od tego dnia. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie określa osobny Regulamin.
2) Pierwszeństwo miejsc przydzielane jest w oparciu o punkty związane z poniższymi warunkami spełnianymi przez rodziców: adres zamieszkania na terenie Warszawy, posiadanie orzeczenia o własnej niepełnosprawności lub samotne wychowywanie dziecka, dziecko, którego dotyczy wniosek ma 2 lub więcej rodzeństwa poniżej 14 r.ż..
3) Rodzice zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy o świadczenie usług oraz wypełnienia Karty informacyjnej o dziecku, opłacenia czesnego i opłaty za wyżywienie.

3. Po zakończeniu projektu, o kolejności zapisu dzieci decyduje kolejność zgłoszeń w wyznaczonym przez dyrektora terminie przy jednoczesnym zachowaniu zasady: pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające oraz ich rodzeństwo.

4. W obu powyższych przypadkach rodzice składają podania w terminie rekrutacji określonym

§ 6
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności


1. Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł: W okresie trwania projektu „Żłobek niepubliczny SŁODZIAKI” tj. do końca 2014r, głównym źródłem finansowania placówki pozostają fundusze unijne pozyskane z Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Dodatkowym źródłem są poniższe opłaty, które wraz z zamknięciem projektu stają się głównym sposobem finansowania placówki:
1) Opłata wpisowa – uiszczana jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do żłobka, stanowi o wejściu w życie postanowień umowy zawartej między Żłobkiem a Rodzicami dziecka; opłata nie obowiązuje w okresie realizacji Projektu w ramach POKL
2) Czesne – stała comiesięczna opłata bezzwrotna, uiszczana do 5 dnia każdego miesiąca
3) Opłata za wyżywienie – kwota uiszczana wraz z czesnym, której wysokość jest regulowana zgodnie z zapisem pkt. 3. § 7
4) Koszt zakupu wyprawki higienicznej dla dziecka – co miesiąc rodzice dostarczają do żłobka zakupione środki higieny osobistej, wyszczególnione w Regulaminie Żłobka
5) Składki na upominki dla dzieci z okazji Mikołajków, Gwiazdki, Dnia Dziecka
6) Opłaty za zajęcia dodatkowe, na które rodzice zdecydują się zapisać dziecko Wysokość opłaty wpisowej oraz czesnego zostanie ustalona i podana do wiadomości rodziców Wysokość opłaty za wyżywienie jest ustalana przez firmę cateringową i przekazywana do wiadomości O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani co najmniej z jednomiesięcznym W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.

2. Przez okres trwania projektu tj. do końca czerwca 2015r. wysokość czesnego to 650 zł – (połowa średniej kwoty rynkowej) za Pakiet Cały Dzień .

3. Po zakończeniu projektu, rodzice nowo przyjmowanych dzieci zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej, oraz comiesięcznego opłacania czesnego. Czesne za pobyt dzieci kontynuujących zostanie zrównane z opłatą wnoszoną przez rodziców dzieci nowo 3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku zmianie ulega jedynie opłata za wyżywienie, zgodnie z z zapisem pkt. 4. § 7

§ 7
Wyżywienie


1. Żłobek zapewnia wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.

2. W przypadku diet eliminacyjnych żłobek zapewni dzieciom odpowiednie żywienie po dostarczeniu przez rodziców zaświadczenia lekarskiego o szczególnych wymaganiach dziecka w tym zakresie. Rodzice są zobowiązani do informowania o ewentualnych zmianach związanych z żywieniem dziecka: zawężeniem, rozszerzaniem bądź rezygnacją z diety.

3. Koszt wyżywienia pokrywany jest przez Rodziców zgodnie ze stawką dzienną ustaloną przez firmę cateringową. Opłata wnoszona jest za cały miesiąc z góry, tj. do 5 dnia każdego

4. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek SŁODZIAKI dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w placówce Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, w przeciwnym razie wniesione opłaty są bezzwrotne.

5. Posiłki w określonych formach (słoiczki zamknięte fabrycznie, mleko matki dostarczone w przeznaczonych do tego pojemnikach) mogą być przynoszone przez rodziców do placówki. Personel sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Statut nadaje organ prowadzący.

5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.

6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

8. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

10. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu placówki do Rejestru Żłobków.
 • Słodziaki...

  Nasz przepis
  na radość dziecka

  Uśmiech, bezpieczeństwo, rozwój

 • Słodziaki...

  Zapraszamy dzieci

  w wieku od 6 m-ca do 3 roku życia

 • Słodziaki...

  Przyjazne i nowoczesne
  pomieszczenia

  Rozwój wspierany przez psychologa i logopedę

facebook