Puszczy Solskiej 5 / Bemowo, Warszawa +48 535 603 536

Maluch+

Statut

Statut żłobka niepublicznego Słodziaki

STATUT KLUBU DZIECIĘCIEGO SŁODZIAKI

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści klubu, którego pełna nazwa brzmi:  „SŁODZIAKI” Agnieszka Grudzińska, Małgorzata Zdanowska – Szczerba S.C .
 2. Placówka realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603, 650, 1629, 1544)
 3. Placówka została wpisana do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
  przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu ……………… r. pod numerem …………………………..
 4. Organem prowadzącym placówkę  jest „SŁODZIAKI” Agnieszka Grudzińska, Małgorzata Zdanowska – Szczerba S.C .
 5. Siedziba klubu znajduje się w Warszawie przy ul. Puszczy Solskiej 5.

§ 2

Organy placówki

 1. Organami klubu dziecięcego są:

a.                       Założyciel: Agnieszka Grudzińska.

b.                       Założyciel: Małgorzata Zdanowska - Szczerba

c.                       Opiekunki posiadające poświadczone w dokumentach uprawnienia do pracy  zgodne z  wymogmi Ustawy.

§ 3

Podstawa prawna dla funkcjonowania

        1. Placówka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603, 650, 1629, 1544), zwanej dalej Ustawą.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza
  oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2019, poz. 72)
 4. Niniejszy statut.

§ 4

Cele i zadania placówki

 1. Klub dziecięcy sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy to niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Personel klubu dziecięcego w swoim działaniu respektuje fakt, iż dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
 1. akceptacji takim, jakimi są,
 2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania
  ze strony dorosłych,
 3. poszanowania godności i własności osobistej,
 4. indywidualnego tempa i toku rozwoju,
 5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 6. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 7. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 8. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

 

 1. Klub dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:
 1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci poprzez zapewnienie im opieki, zdrowego żywienia, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz zapewnienie wczesnej edukacji w postaci zajęć ogólnorozwojowych doskonalących myślenie, mowę
  i wiedzę dziecka o otaczającym świecie
 2. wspomaga indywidualny rozwój oraz wzrastanie dziecka w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa
 3. uczy samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności, tworzy warunki do doświadczenia sukcesu i wzmocnienia wiary we własne siły
 4. rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej
 5. kształtuje prawidłowe postawy społeczne przez naukę współdziałania z zespołem rówieśników, budzi i rozwija uczucia empatii, przywiązania i życzliwości oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 6. zapewnia dzieciom profilaktykę i pomoc psychologiczno –pedagogiczną oraz logopedyczną, jak również psychologiczne wsparcie dla całej rodziny

 

 1. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
 1. dwie sale wielofunkcyjne dostosowane do realizacji różnych aktywności dzieci: zabawy i edukacji, spożywania posiłków, snu i odpoczynku
 2. dwie łazienki z toaletami
 3. szatnię dla dzieci
 4. pomieszczenie administracyjne -biuro
 5. pomieszczenie gospodarcze
 6. rozdzielnię posiłków
 7. zmywalnię brudnych naczyń

§ 5

Współpraca z rodzicami dzieci

a.  Klub dziecięcy współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, udzielanie rzetelnej informacji o jego postępach i trudnościach, wspólne uzgadnianie kierunków i zakresu zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w placówce;

b.    Co najmniej raz do roku Rodzice uczestniczą w tzw. zajęciach otwartych, w czasie których realizują wraz z dzieckiem zaplanowany program spotkania tj. określoną formę zabawy, pracę plastyczną itp.

c.    Rodzic przebywa z dzieckiem na Sali klubu dziecięcego przynajmniej pierwszego dnia uczęszczania dziecka do placówki.

d.   Co najmniej raz do roku organ organizuje spotkanie informacyjno-organizacyjne dla Rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

§ 6

Warunki przyjmowania dzieci do klubu dziecięcego

 1. Zasady ogólne
 1. Przyjęcie dziecka do placówki następuje na podstawie Umowy o świadczenie usług (dalej „umowa”), zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym
  z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a osobą reprezentującą organ placówki.
 2. Do dokonania zapisu wymagane jest również wypełnienie Karty informacyjnej dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej i czesnego. Karta dotyczy informacji o dziecku zgodnych z Ustawą.
 3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
 4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków .
 5. Przyjęcie dziecka  może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę zwalniania się miejsc.

§ 7

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

       1. Działalność klubu finansowana jest z następujących źródeł:
 1. Opłata wpisowa – uiszczana jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do placówki, stanowi o wejściu w życie postanowień umowy zawartej między klubem dziecięcym a Rodzicami dziecka;
 2. Z opłaty wpisowej zwalniani są rodzice posyłający do klubu dziecięcego „Słodziaki” kolejne dziecko, niezależnie czy starsze dziecko nadal uczęszcza do placówki czy też zakończyło już w niej swój pobyt.
 3. Czesne – stała comiesięczna opłata bezzwrotna, uiszczana do 5 dnia każdego miesiąca
 4. Opłata za wyżywienie, której wysokość jest regulowana zgodnie z zapisem pkt. c. § 7
 5. Koszt zakupu wyprawki higienicznej dla dziecka – co miesiąc rodzice dostarczają do placówki zakupione środki higieny osobistej, wskazane przez organ ; w chwili rozpoczęcia uczęszczania do placówki rodzic dostarcza większą wyprawkę „na start”, której elementy wyszczególnione są w Regulaminie
 6. Opłaty za zajęcia dodatkowe, na które rodzice zdecydują się zapisać dziecko
 1. Wysokość opłaty wpisowej oraz czesnego zostanie ustalona przez prowadzącego  i  podana do wiadomości rodziców . O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Wysokość opłaty za wyżywienie jest ustalana przez firmę cateringową i przekazywana do wiadomości rodziców przez prowadzącego.
 3. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę
  w wysokości określonej w umowie.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w placówce zmianie ulega jedynie opłata za wyżywienie, zgodnie z zapisem pkt. 4. § 7

§ 8

Wyżywienie

 1. Placówka zapewnia wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.
 2. W przypadku diet eliminacyjnych klub dziecięcy zapewni dzieciom odpowiednie żywienie
  po dostarczeniu przez rodziców zaświadczenia lekarskiego o szczególnych wymaganiach dziecka w tym zakresie. Rodzice są zobowiązani do informowania o ewentualnych zmianach związanych z żywieniem dziecka: zawężeniem, rozszerzaniem bądź rezygnacją z diety.
 3. Koszt wyżywienia pokrywany jest przez Rodziców zgodnie ze stawką dzienną ustaloną
  przez firmę cateringową. Opłata wnoszona jest za cały miesiąc z góry, tj. do 5 dnia każdego miesiąca.
 4. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić klub dziecięcy „SŁODZIAKI” dzień wcześniej do godziny 17.00. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w placówce Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, w przeciwnym razie wniesione opłaty są bezzwrotne.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności placówki.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
 • zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki
 • udostępniany na prośbę zainteresowanych przez pracowników i opiekunki
 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w Regulaminie.
 2. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Statut nadaje organ prowadzący.
 4. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący klub dziecięcy .
 5. Klub Malucha prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 8. Niniejsza treść Statutu  wchodzi w życie z dniem 01.12.2021r.