Puszczy Solskiej 5 / Bemowo, Warszawa +48 533 506 509

Maluch+

Statut

Statut żłobka niepublicznego Słodziaki

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści „żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Niepubliczny „SŁODZIAKI” i stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą „ART Łukasz Szadorski”.

 2. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45 poz.235)

 3. Żłobek został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 197/Z/2014

 4. Żłobek powstał przy udziale funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna; Działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Instytucją pośredniczącą było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 5. Organem prowadzącym żłobek jest jednoosobowe przedsiębiorstwo: „ART Łukasz Szadorski”, NIP 8652227610.

 6. Siedziba żłobka znajduje się w Warszawie przy ul. Puszczy Solskiej 5

 7. Żłobek używa pieczęci o treści: "Żłobek Niepubliczny „SŁODZIAKI” ul. Puszczy Solskiej 5 Nr w rejestrze żłobków:"

§2 Organy żłobka

Organami żłobka są:

 1. Organ prowadzący

 2. Dyrektor

§3 Podstawa prawna dla funkcjonowania żłobka

 1. Żłobek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)

  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr)

§4 Cele i zadania żłobka

 1. Personel Żłobka w swoim działaniu respektuje fakt, iż dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

  1. akceptacji takim jakimi są,

  2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze

  3. poszanowania godności i własności osobistej,

  4. indywidualnego tempa i toku rozwoju,

  5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

  6. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

  7. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

  8. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

 2. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

  1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci poprzez zapewnienie im opieki, zdrowego żywienia, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz zapewnienie wczesnej edukacji w postaci zajęć ogólnorozwojowych doskonalących myślenie, mowę i wiedzę dziecka o otaczającym świecie

  2. wspomaga indywidualny rozwój oraz wzrastanie dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

  3. uczy samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności, tworzy warunki do doświadczenia sukcesu i wzmocnienia wiary we własne siły

  4. rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej

  5. kształtuje prawidłowe postawy społeczne przez naukę współdziałania z zespołem rówieśników, budzi i rozwija uczucia empatii, przywiązania i życzliwości oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

  6. zapewnia dzieciom profilaktykę i pomoc psychologiczno –pedagogiczną oraz logopedyczną, jak również psychologiczne wsparcie dla całej rodziny

  7. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, udzielanie rzetelnej informacji o jego postępach i trudnościach, wspólne uzgadnianie kierunków i zakresu zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku

 3. Do realizacji celów statutowych Żłobka placówka posiada:

  1. salę edukacyjną z wydzieloną jadalnią

  2. salę wielofunkcyjną

  3. pomieszczenie administracyjne -biuro

  4. pomieszczenie gospodarcze

§5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

  1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie Karty informacyjnej o dziecku i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie uiszczenie opłaty wpisowej i stosownego czesnego.

  2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie Umowy o świadczenie usług (dalej „umowa”) zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem żłobka.

  3. Umowa stanowi podstawowy dokument regulujący stosunek pomiędzy Żłobkiem, a opiekunem prawnym dziecka. Niniejszy Statut stosuje się odpowiednio w kwestiach nieuregulowanych w Umowie.

  4. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

  5. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka

  6. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę zwalniania się miejsc.

§6 Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 1. Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

  1. Opłata wpisowa – uiszczana jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do żłobka, stanowi o wejściu w życie postanowień umowy zawartej między Żłobkiem a Rodzicami dziecka.

  2. Czesne – stała comiesięczna opłata bezzwrotna, uiszczana do 5 dnia każdego miesiąca

  3. Opłata za wyżywienie – kwota uiszczana wraz z czesnym, której wysokość jest regulowana zgodnie z zapisem pkt. 3. § 7

  4. Koszt zakupu wyprawki higienicznej dla dziecka – co miesiąc rodzice dostarczają do żłobka zakupione środki higieny osobistej, wyszczególnione w Regulaminie Żłobka

  5. Opłaty za zajęcia dodatkowe, na które rodzice zdecydują się zapisać dziecko Wysokość opłaty wpisowej oraz czesnego zostanie ustalona i podana do wiadomości rodziców Wysokość opłaty za wyżywienie jest ustalana przez firmę cateringową i przekazywana do wiadomości O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani co najmniej z jednomiesięcznym W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.

 2. Rodzice nowo przyjmowanych dzieci zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej, oraz comiesięcznego opłacania czesnego. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku zmianie ulega jedynie opłata za wyżywienie, zgodnie z z zapisem pkt. 4. § 7

§7 Wyżywienie

 1. Żłobek zapewnia wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.

 2. W przypadku diet eliminacyjnych żłobek zapewni dzieciom odpowiednie żywienie po dostarczeniu przez rodziców zaświadczenia lekarskiego o szczególnych wymaganiach dziecka w tym zakresie. Rodzice są zobowiązani do informowania o ewentualnych zmianach związanych z żywieniem dziecka: zawężeniem, rozszerzaniem bądź rezygnacją z diety.

 3. Koszt wyżywienia pokrywany jest przez Rodziców zgodnie ze stawką dzienną ustaloną przez firmę cateringową. Opłata wnoszona jest za cały miesiąc z góry, tj. do 5 dnia każdego

 4. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek SŁODZIAKI dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w placówce Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, w przeciwnym razie wniesione opłaty są bezzwrotne.

 5. Posiłki w określonych formach (słoiczki zamknięte fabrycznie, mleko matki dostarczone w przeznaczonych do tego pojemnikach) mogą być przynoszone przez rodziców do placówki. Personel sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.

 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli

 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 4. Statut nadaje organ prowadzący.

 5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.

 6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

 8. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

 10. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu placówki do Rejestru Żłobków.